Skip links

STICHTING VRIENDEN JOHAN DE WITT-GYMNASIUM

Heeft als doel het ondersteunen van het onderwijs en individuele leerlingen met een financiële ondersteuningsvraag

In februari 2023 werd de Stichting Vrienden Johan de Witt-gymnasium opgericht.

Doel:
De stichting heeft formeel als doel: het organiseren en verkrijgen van brede steun en middelen ten behoeve van het ondersteunen van het onderwijs van het categoraal gymnasium “Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht” en het verrichten van al wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Samengevat komt het erop neer dat de stichting voor het Johan de Witt-gymnasium gelden wil verzamelen en activiteiten mogelijk maken, die binnen de reguliere onderwijsbudgetten voor het gymnasium niet zijn te financieren/te organiseren.

Te steunen projecten/activiteiten:

Binnen de school bestaat er behoefte aan een extra verbreding van de mogelijkheden, waarbij kan worden gedacht aan de volgende zaken:
– Het faciliteren van financiële steun voor individuele hulp aan leerlingen voor wie de kosten van de (vrijwillige) ouderbijdragen voor bijvoorbeeld buitenlandse excursies te hoog zijn.
– Het (mede-)financieren van verbeteringen van faciliteiten en aanpassingen aan het schoolgebouw.
– Het creëren van extra recreatieve mogelijkheden binnen en buiten de school.
– Het opzetten van extra-scholaire burgerschapsprojecten.
– Het bevorderen van de gymnasiale uitstraling van het schoolgebouw.

Deze opsomming is natuurlijk niet limitatief. Bij veranderende omstandigheden zullen er ook andere wensen komen.

Fondsenwerving
De stichting verwacht haar middelen overwegend te kunnen verwerven van de volgende twee bronnen:

1. Incidentele giften van ouders van leerlingen, van oud-leerlingen en van anderen die de school een warm hart toedragen;
2. Donaties door vaste donateurs (veelal zullen dat ondernemers zijn) die zich aan de stichting verbinden als een groep “Vrienden” en jaarlijks een substantiële bijdrage leveren aan de middelen van de stichting.

Voor deze laatste groep wordt een compleet programma ontwikkeld. De stichting zal tegenover de jaarlijkse donatie aan de geregistreerde vrienden een pakket tegenprestaties leveren die in onderling overleg vorm zullen moeten krijgen. Daarbij kan in alle geval gedacht worden aan het volgende:

• Een publicatiebord vermeldende de namen van de “vrienden” (dit zullen veelal bedrijven zijn) komt op een duidelijk zichtbare plaats in de school;
• Voor de vrienden zullen jaarlijks meerdere activiteiten worden georganiseerd waarbij kan worden gedacht aan minimaal één jaarlijkse activiteit op de school om de betrokkenheid met de school inhoud te geven. Het kan dan gaan om een college van een docent over een interessant onderwerp of enige andere actuele ontwikkeling de school betreffende;
• Een jaarlijkse netwerkactiviteit van gezamenlijke interesse afgesloten met diner;
• Eventuele andere activiteiten in onderling overleg vast te stellen.

Voor het verkrijgen van nadere informatie over deelname aan de Vriendenclub van de stichting kunt u zich wenden tot de secretaris, A. Wildeman, Singel 106, 3311 PE Dordrecht. Tel: 0*6-54733777 E-mail: vriendenjdw@gmail.com

U begrijpt: ook incidentele bijdragen zijn van harte welkom op bankrekeningnummer

NL81 RBRB 8841 4117 08

t.n.v. Stichting Vrienden van het Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht.

Bestuur:
Maarten L. Veldhuijzen, voorzitter
Ad Wildeman, secretaris
Kees Hogewoning, penningmeester
Fleur van Garderen
Marco Oehlenschläger