Skip links

STICHTING VRIENDEN JOHAN DE WITT-GYMNASIUM

Heeft als doel het ondersteunen van het onderwijs en individuele leerlingen met een financiële ondersteuningsvraag

Beleidsplan 2024

Naam instelling
Stichting Vrienden van het Johan de Witt-Gymnasium
Kamer van Koophandel 89126750
RSINnummer: 864886688

Fysiek- en postadres
A. Wildeman, Singel 106, 3311 PE Dordrecht.

Tel: 06-54733777

E-mail: vriendenjdw@gmail.com

Beschrijving doelstelling
De Stichting beoogt het algemene nut en geeft geen winstoogmerk. In de statuten is de doelstelling als volgt beschreven:

“De Stichting heeft als doel: Het organiseren en verkrijgen van brede steun en middelen ten behoeve van het ondersteunen van het onderwijs van het categoraal gymnasium “Johan de Witt-Gymnasium te Dordrecht”, hierna verder te noemen: “het Gymnasium”; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Samengevat komt het erop neer dat de Stichting voor het Johan de Witt-gymnasium gelden wil verzamelen en activiteiten mogelijk maken, die binnen de reguliere onderwijsbudgetten voor het gymnasium niet zijn te financieren/te organiseren.

Te steunen projecten/activiteiten

Binnen de school bestaat er behoefte aan een extra verbreding van de onderwijskundige mogelijkheden, waarbij kan worden gedacht aan de volgende zaken:

 • Het faciliteren van financiële steun voor individuele hulp aan leerlingen.
 • Het (mede-)financieren van bouwkundige verbeteringen en aanpassingen aan het schoolgebouw.
 • Het creëren van extra recreatieve mogelijkheden buiten de school.
 • Het opzetten van extra-scholaire burgerschapsprojecten.
 • Het bevorderen van de gymnasiale uitstraling van het schoolgebouw.

Fondsenwerving

De Stichting wil haar middelen overwegend verwerven van de volgende twee bronnen:

 1. Incidentele giften van ouders van leerlingen, van oud-leerlingen en van anderen die de school een warm hart toedragen;
 2. Donaties door vaste donateurs (veelal zullen dat ondernemers zijn) die zich aan de stichting verbinden als een groep “Vrienden” en jaarlijks een substantiële bijdrage leveren aan de middelen van de stichting.

Voor deze laatste groep wordt een compleet programma ontwikkeld. De Stichting zal tegenover de jaarlijkse donatie aan de geregistreerde vrienden een pakket tegenprestaties leveren die in onderling overleg vorm zullen moeten krijgen.

Functies bestuur
Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn andere functies mogelijk.

Huidige bestuurssamenstelling

 • Maarten Veldhuijzen, voorzitter
 • Ad Wildeman, secretaris
 • Kees Hogewoning, penningmeester
 • Fleur van Garderen
 • Marco Oehlenschläger

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen loon voor hun werkzaamheden, zij hebben eventueel recht op vergoeding van de onkosten die voor de uitoefening van het bestuurslidmaatschap worden gemaakt. Voor het bestuurslid dat ook personeelslid is van het Johan de Witt-gymnasium geldt dat dat onderdeel uitmaakt van de schooltaak. 

Jaarverslag 2023
In dit eerste jaar van de Stichting heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden. De statuten werden notarieel vastgelegd en er is een bankrekening geopend. Daarnaast heeft het bestuur introductiebrieven aan mogelijke donateurs verstuurd en zich op de school middels de afdelingsleiders geïntroduceerd op de ouderavonden.  Ook kreeg de stichting een plaats op de website van de school.

Bij de reünie in het kader van het 770ste bestaan van de school heeft het bestuur onder reünisten geprobeerd de eerste sponsoren te werven. Tijdens deze reünie werden er ook een aantal souvenirs verkocht waarmee de eerste geldmiddelen werden verworven.