Skip links

Johan Junior Brugklas

Alles wat je moet weten voor de overstap

Johan Junior Brugklas

De tweejarige brugklas “De Johan Junior brugklas” (JJBK) is bedoeld om zeer jonge, hoogbegaafde leerlingen die op de basisschool versneld zijn en voor wie op de basisschool geen adequate begeleiding meer mogelijk is, in het voortgezet onderwijs een goede start te laten maken. Omdat deze leerlingen vaak kwetsbaar, maar in potentie succesvol zijn, is het nodig om het curriculum passend te maken. Het is de bedoeling leerlingen – zeker in het eerste jaar – intensief te begeleiden bij het ontwikkelen van executieve functies (bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, frustratietolerantie, planningsvaardigheden) en metacognitieve vaardigheden (bijvoorbeeld reflectie en het bewust maken van onbewust gedrag). Om onderwijstijd vrij te maken voor deze begeleiding worden er – zeker in het eerste jaar – minder lesuren voor de vakken ingezet. We gaan ervan uit dat de cognitieve leerdoelen of in minder tijd kunnen worden gehaald of later, in leerjaar twee, weer worden bijgelopen. Daarnaast werken we in het eerste jaar cijferloos (formatief) en in het twee jaar met aanmerkelijk minder summatieve toetsen dan in de reguliere klassen. De tijd die in de reguliere klassen aan toetsen wordt besteed, zal worden ingezet voor rijke projecten.

Na twee schooljaren nemen de leerlingen dan in principe plaats in de reguliere derde klas van het Johan de Witt-gymnasium. We sluiten niet uit dat we de leerlingen van de JJBK dan zullen verspreiden over de reguliere derde klassen. Voor de sociale integratie in de school kan dat beter zijn.

Er zijn voor ouders geen extra kosten; schoolfonds en vrijwillige ouderbijdragen zijn vergelijkbaar met die van de reguliere klassen.

Doelgroep

 • jonge leerlingen; voor het cursusjaar 2023-2024: geboren na 31/08/2012 (op 1 september 2023 nog geen 11 jaar);
 • hoogbegaafde leerlingen (volgens recent onderzoeksrapport; toegestaan zijn de WISC V, KIQT+ en IDS-2);
 • uitgeleerde leerlingen op de basisschool;
 • leerlingen met een VWO-advies;
 • extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van executieve functies, studievaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling.

Inschrijving

De JJ-BK-leerlingen worden ingeschreven bij het Johan de Witt-gymnasium. We krijgen voor hen reguliere bekostiging. Voor een aanvullende bekostiging voor de begeleiding van deze groep wordt een groepsarrangement bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht aangevraagd.

Aanmelden

 • kan vanaf 1 oktober in het voorafgaande schooljaar
 • kan tot het maximum aantal leerlingen (18 per schooljaar) bereikt is; op de website zal aangegeven worden als aanmelden niet meer mogelijk is.
 • kan alleen als de leerling behoort tot de hierboven beschreven doelgroep
 • kan na een oriënterend gesprek door inlevering van een volledig dossier:
  • aanmeldformulier JJ-BK
  • recent onderzoeksrapport (hierbij wordt de op het onderzoeksrapport vermelde houdbaarheidstermijn gehanteerd; toegestaan zijn WISC V, KIQT+ en IDS-2)
  • onderwijskundig rapport met uitvoerig beschreven ondersteuningsbehoefte, gegevens LVS en vwo-advies.

Toelatingsprocedure

Een intakegesprek met leerling en ouders maakt deel uit van de toelatingsprocedure. De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider klas 1, de groepsmentor, een leerlingbegeleider en een JJ-BK-docent. Deze commissie zal de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst van de complete dossiers beoordelen. Hierin wordt ook onderzocht of de ondersteuningsmogelijkheden van het Johan de Witt-gymnasium toereikend zijn. Bij de beoordeling van het dossier wordt, in het geval van twijfel, het advies van de hoogbegaafde-specialist van het Samenwerkingsverband betrokken. Daarna wordt de beslissing tot toelating genomen. We streven ernaar om binnen 6-10 weken na de aanmelding uitsluitsel te geven.

 

Mocht u meer informatie willen ontvangen over de aanmeldingsprocedure, kunt u contact opnemen met de coordinator leerlingenbegeleiding:

Karin van Mil, coördinator leerlingenbegeleiding
k.vanmil@jdw.nl