Aanmeldings- en toelatingsprocedure

Voor inschrijving aan onze school dienen voor 15 maart de volgende zaken op de administratie van onze school bezorgd te zijn (door u of via de basisschool):

  1. aanmeldingsformulier
  2. portfolio - Aanmeldingsdocument ouders

1. aanmeldingsformulier versie 2019

U kunt vanaf januari 2019 een aanmeldingsformulier downloaden vanaf de website. We willen u vragen dit volledig in te vullen. Op dit formulier dient u ook aan te geven of uw kind in aanmerking wil komen voor plaatsing in de ‘Cambridge Engels’-klas. 

* Wanneer de leerling en/of de ouders van de leerling in Nederland geboren is/zijn, dient u tegelijk met het aanmeldingsformulier een kopie van een geldig paspoort/ID van de leerling en van beide ouders mee te sturen.

* Wanneer de leerling en/of de ouders van de leerling niet in Nederland geboren is/zijn, dient de school gelijktijdig met het aanmeldingsformulier de volgende documenten te ontvangen:

Een kopie van een geldig paspoort (van de leerling én van beide ouders)
of
een kopie van het document vreemdelingenwet (van de leerling én van beide ouders)
of
een kopie van het identiteitsbewijs (van de leerling én van beide ouders).

De kopieën van identiteitsbewijzen zullen alleen worden gebruikt voor het controleren van de identiteit van de leerling en beide ouders.

Instructies voor de juiste aanlevering van een veilige kopie identiteitsbewijs volgens de Rijksoverheid.

  • Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

 

2. portfolio 2019

Elke basisschool verzorgt een portfolio waarin de gegevens over de loopbaan van uw kind op de basisschool zijn ingevuld. Een deel van het portfolio dient ingevuld te worden door de ouders. Mocht uw basisschool geen portfolio gebruiken, dan kunt u vanaf januari 2018 een exemplaar van het "aanmeldingsdocument ouders" downloaden van onze website of aanvragen bij de administratie van onze school. Het portfolio kan dan alsnog door de basisschool worden ingevuld.


 

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Over de toelating van alle leerlingen beslist de toelatingscommissie. Deze toelatingscommissie komt half april bij elkaar.
Alle aangemelde leerlingen worden voordragen aan de toelatingscommissie waarbij op dat moment wordt gekeken naar:

  • Het advies van de basisschool
  • Het leerlingvolgsysteem (het onderwijskundig rapport (portfolio)) dat de basisschool opstuurt naar het voortgezet onderwijs. (In het onderwijskundig rapport (portfolio) staan voor ons genoeg gegevens om te bepalen of een leerling wordt toegelaten of afgewezen. Mochten er bij het lezen van het onderwijskundig rapport twijfels bestaan, wordt contact opgenomen met de ouders.)

 

Uiterlijk eind april ontvangen alle aangemelde leerlingen bericht of ze wel of niet zijn toegelaten. Alle toegelaten leerlingen die hebben aangegeven het programma Cambridge Engels te willen volgen, mogen dit volgen. Indien er vanuit onze school twijfel bestaat over de mogelijkheden van de leerling om succesvol aan dit programma deel te nemen, wordt contact opgenomen met de ouders om hierover van gedachten te wisselen.

Alle toegelaten leerlingen en hun ouders worden uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag op 26 juni 2019 van 13.30 – 14.30 uur (A t/m K) of van 15.00-16.00 uur (L t/m Z).

Voor meer Informatie over de toelating kunt u contact opnemen met:

dhr. E. Visser, coördinator klas 1
T (078) 648 26 34 of mail naar e.visser@jdw.nl