Missie en visie van het Johan de Witt-gymnasium

Missie van het Johan de Witt-gymnasium

Het Johan de Witt-gymnasium streeft ernaar al haar leerlingen een uitstekende gymnasiumopleiding te geven. Met deze taakstelling levert de school een bijdrage aan het “leren” en de “vorming” van getalenteerde jongeren tot gediplomeerde en bekwame universitaire studenten in spé, waarvan er velen een maatschappelijk vooraanstaande positie zullen gaan innemen.

De school wil een plaats zijn waarin leerlingen - met achter hen hun ouders - en medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze taak.

 

Visie op hoe deze missie vervuld dient te worden

De school stelt de leerling en haar/zijn ontwikkeling centraal. Het aan haar/hem gegeven onderwijs zal waarden overdragen: kenniswaarden,  culturele waarden en morele waarden (de Platoonse trits “het ware”, “het schone” en “het goede”).

Vanouds staat daarbij voor onze school de verwerving van vakkennis en -vaardigheden voorop. Evenzeer koesteren wij als gymnasium de rol van de cultuur in ons onderwijs. Dit geldt ook voor de overdracht van morele waarden die in ons onderwijs een steeds prominentere plaats dienen te krijgen: respect voor de medemens, inzicht in morele waarden en moreel handelen en verantwoordelijkheid leren nemen.

De drie waardecategorieën worden expliciet verankerd in de inhoud van het onderwijs, in de leerprocessen en in de andere schoolactiviteiten.

Wij realiseren dit in een kleinschalige omgeving. Dit maakt het mogelijk dat alle betrokkenen met elkaar kunnen omgaan op een manier waarbij een ieder als individu wordt gekend en gewaardeerd. Bovendien stimuleert deze kleinschaligheid de sociale ontwikkeling van onze leerlingen.

De opleiding en vorming van de leerlingen beschouwen wij als een kerntaak van het gehele schoolteam met een sterke betrokkenheid van de ouders.