Communicatie

 Website

Veel informatie is te vinden op de website van de school, www.jdw.nl. Ouders krijgen één account met wachtwoord toegewezen voor het ouderportaal. Via dit account kunnen de ouders op elk gewenst moment de actuele situatie bekijken van alle behaalde cijfers van hun kind. De leerlingen krijgen aan het begin van klas 1 een eigen account met wachtwoord toegewezen.

 

 Ouders-school

De meeste communicatie vanuit school vindt plaats per e-mail. Het is dan ook van groot belang dat ouders hun e-mail regelmatig, liefst dagelijks, bekijken. De belangrijkste contactpersoon voor de ouders is de mentor van hun kind. Deze is de spil in de leerlingbegeleiding en ouders kunnen bij hem/haar gedurende het hele schooljaar met al hun zorgen en vragen terecht. In de brief/mail van de mentor, die de ouders aan het begin van het schooljaar ontvangen, geeft de mentor aan op welke wijze en wanneer hij/zij bereikbaar is.

Aan het begin van het schooljaar wordt voor de ouders van alle klassenlagen een algemene ouderavond georganiseerd. Op deze avond worden algemene zaken besproken die in het betreffende leerjaar spelen. In klas 1 ligt de nadruk op de organisatie op school, de lessen, de rol van de mentor en leerlingbegeleiding; in klas 2 op de motivatie; in klas 3 op de profielkeuze; in klas 4 op het studie- en examenprogramma inclusief het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA); in klas 5 op de Klassieke reis en in klas 6 op de voorlichting over het examen.

Alle ouders worden in de eerste maanden uitgenodigd voor een individueel gesprek van tien minuten met de mentor. Daarnaast bestaat voor alle ouders de mogelijkheid om op diverse andere in de jaarplanner aangegeven momenten met de mentor of vakdocenten een gesprek te voeren.

Uiteraard kunnen ouders op afspraak altijd met de door hen gewenste persoon overleggen. Hiertoe kunt u via e-mail of telefoon (via het hoofdnummer van de school) contact met de betreffende persoon opnemen. Verder ontvangt u per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief van de schoolleiding. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen in de school.

 

 Leerlingen-school

Via de mentor en de leerjaarcoördinator krijgt de leerling tijdens het schooljaar regelmatig algemene maar ook speciaal voor hem/haar bestemde informatie. Een deel van deze informatie wordt per e-mail en via SOM Today of de SOM Today-app verzonden naar de ouders en/of de leerlingen. Daarom moeten ook de leerlingen elke dag hun school-e-mail controleren. Dagelijkse roosterwijzigingen en andere belangrijke mededelingen worden doorgegeven via de website, de Zermelo-app en via de mededelingenborden in de school. Algemene informatie voor leerlingen is te vinden op de website.

 

contactgegevens kunt u ook vinden op deze site onder contact.