Financiën

Aan het volgen van het onderwijs aan het Johan de Witt-gymnasium zijn kosten verbonden. 

Graag verwijzen wij u voor een actueel overzicht van de kosten naar Additionele kosten Johan de Witt-gymnasium schooljaar 2021-2022.  

Additionele kosten Johan de Witt-gymnasium schooljaar 2021-2022 

 
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft in de vergadering van 13 juli 2021 ingestemd met de additionele kosten voor het schooljaar 2021-2022. 
 
Ontwikkelingen additionele kosten 
 
De school vraagt jaarlijks een ouderbijdrage voor de additionele kosten die niet door de overheid worden gefinancierd. Deze additionele kosten maken het mogelijk onderwijsactiviteiten te organiseren die het onderwijsprogramma verrijken.  
 
Als Johan de Witt-gymnasium willen wij een school zijn die toegankelijk is voor alle leerlingen die deel willen nemen aan het onderwijs op onze school. Wij zijn van mening dat de additionele kosten geen belemmering mogen zijn om voor onze school te kiezen. Om deze reden hebben wij gezocht naar financiële ruimte om de additionele kosten te verlagen. Voor het komende schooljaar is het gelukt om de kosten met ruim 10% te verlagen ten opzichte van de afgelopen schooljaren.  
 
De ouderbijdrage wordt voor het gemak via de firma Iddink geïnd. Iddink regelt ook de bestelling van de gratis schoolboeken. De ouderbijdrage is een vrijwillige keuze en het niet betalen vormt geen belemmering voor deelname aan activiteiten en het verstrekken van materialen. Omdat wij de hoge standaard van ons onderwijs willen blijven garanderen, verzoeken wij ouders akkoord te gaan met deze ouderbijdrage. Ouders met minimale financiële middelen kunnen hiervoor een beroep doen op hulp van de lokale stichting Leergeld.  
 
 
Additionele kosten Johan de Witt-gymnasium  
 

Additionele kosten JdW 

Klas 1 

Klas 2 

Klas 3 

Klas 4 

Klas 5 

Klas 6 

Algemene kosten (zie toelichting) 

€ 140,- 

€ 140,- 

€ 140,- 

€ 140,- 

€ 140,- 

€ 175,- 

Aanschaf sport shirt 

€ 15,- 

 

 

 

 

 

Borg kluisje (verplicht) 

€ 20,- 

 

 

 

 

 

*Neemt een leerling vrijwillig deel aan het programma Cambridge Engels dan wordt daar voor per schooljaar € 335,- in rekening gebracht. Dit is exclusief het examengeld. 
 
 
Toelichting op de additionele kosten 
 
Hieronder worden de kosten toegelicht waarvoor de school geen of onvoldoende overheidsfinanciering ontvangt. Verder zijn er ook kosten die verplicht zijn voor alle leerlingen. 
 
Algemene kosten: 
 
Huur kluisje  
Dit zijn de kosten voor de huur van een kluisje, verplicht voor iedere leerling.  
 
Algemeen  
Gedurende het schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats. Dit betreft mentoruitjes, Sinterklaas en andere kleinere activiteiten. Hiervoor is per klas een beperkt budget aanwezig. Verder zijn er kosten voor een mooie diplomamap met daarin een diploma, cijferlijsten en testimonia waarvan wij van mening zijn dat deze van een hoge kwaliteit moet zijn.  
 
Materiaalkosten 
Voor de diverse initiatieven die op school plaatsvinden, worden extra materialen aangeschaft.  
 
Sportoriëntatie  
Op sportgebied worden in de bovenbouw externe organisaties ingehuurd om een breed aanbod op sportgebied te kunnen realiseren. Hiervoor kunnen leerlingen inschrijven en zelf de keuze maken met welke sport ze nog graag kennis willen maken. 
 
Extra onderwijsactiviteiten 
Tijdens en ook naast het vaste curriculum worden er door de school extra activiteiten georganiseerd. Privatissimum is daar één van. Een activiteit waar leerlingen voor inschrijven en met een kleine groep aan de slag gaan met een onderwerp naar keuze. Uiteraard is deelname op vrijwillige basis en de ervaring leert dat dit soort extra curriculaire activiteiten het enthousiasme van leerlingen naar boven haalt. Daarnaast is er in de JdW-uren veel extra aanbod waarvoor externe partijen worden ingehuurd. Naast privatissimum zijn er binnen de school nog veel meer andere initiatieven. Zo heeft onze school activiteiten op het gebied van muziek (schoolorkest, zang, kleine avond) en is er ruimte voor robotica en andere technische invullingen. 
 
Bèta-onderwijs 
In de bovenbouw worden er voor de bètavakken extra practicumlessen ingeroosterd zodat leerlingen beter in staat zijn de verbinding te leggen met de theorie. Door zelf te doen beklijft de theorie beter. Verder blijkt dat door deze practicumlessen het enthousiasme voor de bètavakken toeneemt. Deze practicumervaring willen wij graag in een veilige omgeving en onder veilige omstandigheden – veiligheidsbrillen en laboratoriumjassen - aanbieden. 
 
LOB 
Een goede studiekeuze vergt een goede voorbereiding en begeleiding. Op het gebied van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding worden er in leerjaar 3 en 4 activiteiten georganiseerd zoals een beroepenavond en studiekeuzedag. 
 
Dagexcursies 
In verschillende leerjaren gaan wij met de leerlingen een dag op stap. De afgelopen schooljaren zijn wij op bezoek geweest bij het Rijksmuseum in Amsterdam, ProDemos, het Rijksmuseum en de Gevangenpoort in Den Haag, Naturalis en Corpus in Leiden en nog veel meer. Voor het eerste leerjaar wordt er aan het begin van het schooljaar een JdW-kamp georganiseerd. 
 
Proclamatie en Promotie 
Wij vinden het belangrijk om het schooljaar met de medewerkers en leerlingen in gezamenlijkheid af te sluiten, liefst in aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s). Voor de leerjaren 1 tot en met 5 vindt dit volgens traditie plaats in de Grote Kerk te Dordrecht. De proclamatie van leerjaar 6 vindt plaats in de Augustijnenkerk te Dordrecht.