Oudervereniging

Waar is de oudervereniging voor?

De oudervereniging behartigt de belangen van leerlingen en ouders/verzorgers van de school. Om dit te bereiken voert het bestuur regelmatig overleg met de schoolleiding, het schoolbestuur en de ouders in de medezeggenschapsraad. De kwaliteit van het onderwijs, organisatie en communicatie zijn bij dit overleg regelmatig terugkerende onderwerpen. In november wordt de algemene ledenvergadering gehouden, gekoppeld aan een themabijeenkomst voor ouders en docenten. Verder stimuleert de oudervereniging activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Zo geeft zij regelmatig een financiële bijdrage aan bijvoorbeeld bijzondere projecten, buitenlandse concoursen en culturele manifestaties.

Vanaf het moment dat een leerling is ingeschreven bij het Johan de Witt-gymnasium zijn de ouders/verzorgers lid van de oudervereniging, tenzij ze laten weten daar geen prijs op te stellen. Jaarlijks wordt een vrijwillige contributie gevraagd, die via de school wordt geïnd.

De aankondiging van de algemene vergaderingen wordt viade school per mail naar de leden verzonden, de notulen worden op de JdW-website geplaatst. Ook buiten de jaarvergadering wordt contact met de ouders op prijs gesteld: achter in de schoolgids leest u hoe u de oudervereniging kunt bereiken met uw vragen of opmerkingen over het schoolleven en de school.

Wat doet de oudervereniging?

Adviseren

Eenmaal per zes weken vergadert het bestuur van de oudervereniging met de schoolleiding, in de persoon van de rector. Er komen allerlei zaken aan de orde die het schoolleven, het onderwijs en de organisatie van het onderwijs betreffen. Dat kunnen zowel praktische kwesties zijn, als vragen rond het beleid van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij fungeert de oudervereniging ook als klankbordgroep voor de leiding van de school voor wat de ouders van bepaalde maatregelen vinden.

Verder houdt het bestuur nauw contact met de Medezeggenschapsraad en het Studium Generale. Met de ouders die wij vertegenwoordigen zijn er diverse contactmomenten:

 • Wanneer u contact opneemt met de jaarvertegenwoordigers van de oudervereniging;
 • De jaarvergadering met thematische lezing in november;
 • Artikel(en) in de JOHAN;
 • De open dag met ouders van toekomstige leerlingen.

Ondersteuning geven en sponsering

De volgende projecten en evenementen worden door de oudervereniging ondersteund:

 • Sponsoring en actief mee organiseren van muziek- en culturele activiteiten;
 • Profielkeuze en beroepsvoorlichtingavond voor de 3e en 5e klas;
 • Proclamatieborrel;
 • Herinneringspenning voor de eindexamengeslaagden;
 • Thematische lezing op de jaarvergadering door een landelijke autoriteit;
 • Elan prijs: aanmoedigingsprijs voor projecten van secties of groepen binnen de school die een wezenlijke verbetering van het bestaande onderwijsprogramma tot gevolg hebben; 
 • Vertegenwoordiging op de open dag;
 • Contacten met de landelijke oudervereniging voor zelfstandige gymnasia, de LOZG (www.lozg.nl);
 • Attenties voor personeel van de school namens de ouders bij 'lief-en-leed'.

Lidmaatschap

Vanaf het moment dat een leerling is ingeschreven bij het Johan de Witt-gymnasium zijn de ouders/verzorgers van de leerling lid van de oudervereniging (tenzij ze laten weten daar geen prijs op te stellen). Jaarlijks wordt een bijdrage gevraagd van €30,-- per gezin, ongeacht het aantal leerlingen op school.

Contact

Aankondigingen en notulen van algemene vergaderingen worden op de website geplaatst. Ook buiten de eerder genoemde contactmomenten wordt contact met de ouders op prijs gesteld: aarzelt u vooral niet om de oudervereniging te benaderen met uw vragen, opmerkingen of ideeën over het schoolleven en de school. Hiervoor kunt u contact opnemen met de hieronder genoemde jaarvertegenwoordigers van de oudervereniging.

 

Voorzitter

Secretaris

De heer Drs. N.J. Mooij
(Niels)

T. 078-6428929
E. 
Nielsmooij@upcmail.nl 

Mevrouw Drs. E. Stoop
(Esther)

T. 078-6765467
E. estoop@hetnet.nl

  

Vice-voorzitter

Penningmeester

De heer Ir. G.W.M Stevens 
(Geert)

T. 078 6316865
E. gwmstevens45@gmail.com

De heer A.E. van Os AA
(Erno)

T. 06- 28121946
E. ernovanos@gmail.com

  
  

Lid

Lid

Mevrouw Ir. Y. Buitenhuis 
(Yvette)

T. 078 8430282
E. buiteyve@hotmail.com

Mevrouw P. Biemond
(Patty)

T. 078 6930301
E. patty.biemond@xs4all.nl

  

Lid

 

 De heer J.C.J. van Antwerpen
(Han)

T. 078 6735652
E. h.van.antwerpen@hetnet.nl

 

 

 

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over een bepaald leerjaar, dan kunt u contact opnemen met de betreffende leerjaarvertegenwoordiger.

Leerjaar 1.   Han van Antwerpen
Leerjaar 2.   Patty Biemond
Leerjaar 3.   Geert Stevens
Leerjaar 4.   Yvette Buitenhuis
Leerjaar 5.   Ester Stoop
Leerjaar 6.   Niels Mooij

  

DE JDW-penning - welke iedere geslaagde ontvangt tijdens de proclamatie.

 

Elan prijs

Tijdens de thema-avond op 6 november 2017 werd de Elan-prijs uitgereikt aan de de heer De Caluwé van de sectie Muziek voor het initiatief tot en de deskundige en enthousiaste begeleiding van het schoolorkest Panta Musica. De heer de Caluwé nam de prijs in ontvangst en verzorgde daarna samen met het orkest voor de aanwezige ouders een openbare repetitie. Dat gaf een mooi inkijkje in het reilen en zeilen van het orkest. Met de Elan-prijs wil de Oudervereniging docenten en vakgroepen stimuleren het onderwijs te verdiepen of te innoveren en extra activiteiten voor en met leerlingen te organiseren.

 


 


CONTACT

U kunt vragen of opmerkingen zenden aan de secretaris van de oudervereniging.

Naam:
e-mail:
Vragen of opmerkingen