Oudervereniging

Waar is de oudervereniging voor?

De oudervereniging behartigt de belangen van leerlingen en ouders/verzorgers van de school. Om dit te bereiken voert ze regelmatig overleg met de schoolleiding, het schoolbestuur en de ouders in de medezeggenschapsraad. De kwaliteit van het onderwijs, organisatie en communicatie zijn bij dit overleg regelmatig terugkerende onderwerpen. In november wordt de algemene ledenvergadering gehouden, gekoppeld aan een themabijeenkomst voor ouders en docenten. Verder stimuleert de oudervereniging activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Zo geeft zij regelmatig een financiële bijdrage aan bijvoorbeeld bijzondere projecten, buitenlandse concoursen en culturele manifestaties.

Vanaf het moment dat een leerling is ingeschreven bij het Johan de Witt-gymnasium zijn de ouders/verzorgers lid van de oudervereniging, tenzij ze laten weten daar geen prijs op te stellen. Jaarlijks wordt een vrijwillige contributie gevraagd.

De aankondigingen van algemene vergaderingen worden per mail naar de leden verzonden, de notulen worden op de JdW-website geplaatst. Tussentijds brengt het bestuur verslag uit in de Johan, het blad van de Oudervereniging. Ook buiten de jaarvergadering wordt contact met de ouders op prijs gesteld: achter in de schoolgids leest u hoe u de oudervereniging kunt bereiken met uw vragen of opmerkingen over het schoolleven en de school.

Wat doet de oudervereniging?

Adviseren

Eenmaal per zes weken vergadert het bestuur van de oudervereniging met de schoolleiding, in de persoon van de rector. Er komen allerlei zaken aan de orde die het schoolleven, het onderwijs en de organisatie van het onderwijs betreffen. Dat kunnen zowel praktische kwesties zijn, als vragen rond het beleid (zoals het bespreken van het plan “Schoolplan 2013-2017” en de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij fungeert de oudervereniging ook als klankbordgroep voor de leiding van de school voor wat de ouders van bepaalde maatregelen gaan vinden.

Verder houdt het bestuur nauw contact met de Medezeggenschapsraad en het Studium Generale. Met de ouders die wij vertegenwoordigen zijn er diverse contactmomenten:

 • Wanneer u contact opneemt met de jaarvertegenwoordigers van de oudervereniging;
 • De jaarvergadering met thematische lezing in november;
 • Artikel(en) in de Johan;
 • De open dag met ouders van toekomstige leerlingen.

Ondersteuning geven en sponsering

De volgende projecten en evenementen worden door de oudervereniging ondersteund en/ of gesponsord:

 • Sponsoring en actief mee organiseren van muziek en cultuuractiviteiten;
 • Profielkeuze/ beroepsvoorlichtingavond voor de 3e en 5e klas;
 • Proclamatieborrel;
 • Diverse Vossius-activiteiten;
 • Herinneringspenning voor de eindexamengeslaagden. Zie afbeelding onderaan deze webpagina;
 • Thematische lezing op de jaarvergadering door een landelijke autoriteit, speciaal gericht op de ouders van gymnasiasten. In 2016 was dit Evelyn Helmich, remedial teacher, over Hoe begeleid ik mijn kind naar optimale schoolprestaties;
 • Elan prijs: aanmoedigingsprijs voor projecten van secties of groepen binnen de school die een wezenlijke verbetering van het bestaande onderwijsprogramma tot gevolg heeft.  De prijs wordt voor onderwijskundige doeleinden gebruikt. In 2015 is de prijs gewonnen door de sectie wiskunde voor het overstapprogramma wiskunde B naar wiskunde A. Zie foto en omschrijving onderaan deze webpagina;
 • Vertegenwoordiging op de open dag;
 • Nauwe contacten met de LOZG (www.lozg.nl) , de landelijke oudervereniging voor zelfstandige gymnasia;
 • Beheer van een lief-en-leed fonds waaruit bijvoorbeeld bij langdurige ziekte van een docent namens de ouders een blijk van medeleven wordt gegeven.

Lidmaatschap

Vanaf het moment dat een leerling is ingeschreven bij het Johan de Witt-gymnasium zijn de ouders/verzorgers van de leerling lid van de oudervereniging (tenzij ze laten weten daar geen prijs op te stellen). Jaarlijks wordt een bijdrage gevraagd van €30,-- per gezin.

Contact

Aankondigingen en notulen van algemene vergaderingen worden op de website geplaatst, terwijl een tussentijds verslag vanuit het bestuur in de Johan verschijnt. Ook buiten de eerder genoemde contactmomenten wordt contact met de ouders op prijs gesteld: aarzelt u vooral niet om de oudervereniging te benaderen met uw vragen, opmerkingen of ideeën over het schoolleven en de school. Hiervoor kunt u contact opnemen met de hieronder genoemde jaarvertegenwoordigers van de oudervereniging.

 

Voorzitter

Secretaris

De heer Drs. N.J. Mooij
(Niels)

T. 078-6428929
E. n.mooij1@upcmail.nl

Mevrouw Ir. Y. Buitenhuis
(Yvette)

T. 078 8430282
E. buiteyve@hotmail.com

  

Vice-voorzitter

Penningmeester

De heer ing. A. Claassen MPM, MBA (Alex)

T. 078-6775193
E. claa0128@planet.nl

Mevrouw Drs. E. Stoop
(Esther)

T. 078-6765467
M. 06-27203130
E. estoop@hetnet.nl

  
  

Lid

Lid

De heer Ir. G.W.M Stevens
(Geert)

T. 078 6316865
E. gwmstevens45@gmail.com

Mevrouw P. Biemond
(Patty)

T. 078 6930301
E. patty.biemond@xs4all.nl

  

Lid

 

 De heer J.C.J. van Antwerpen
(Han)

T. 078 6735652
E. h.van.antwerpen@hetnet.nl

 

 

 

De diverse leerjaren worden vertegenwoordigd door een bestuurslid. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over een bepaald leerjaar, dan kunt u contact opnemen met de betreffende leerjaarvertegenwoordiger.

Klas 1 wordt vertegenwoordigd door Patty Biemond, klas 2 door Geert Stevens, klas 3 door Yvette Buitenhuis, klas 4 door Ester Stoop, klas 5 door Niels Mooij en klas 6 door Alex Claassen.

  

DE JDW-penning - welke iedere geslaagde ontvangt tijdens de proclamatie.

 

Elan prijs

Tijdens de thema-avond op 7 november 2016 werd de Elan-prijs 2016 uitgereikt aan de sectie Engels voor de extra begeleiding van leerlingen die opgaan voor het hoogst haalbare Certificate of Proficiency in English (CPE). Mevrouw Abcouwer nam namens de sectie de prijs in ontvangst. Met de Elan-prijs wil de Oudervereniging docenten en vakgroepen stimuleren het onderwijs te innoveren en extra activiteiten te organiseren.


 

 


 Lezing 2016

Evelyn Helmich
remedial teacher

Hoe begeleid ik mijn kind naar optimale schoolprestaties.

Klik hier voor de presenattie


ALV november 2016

1.   Agenda ALV 7 november 2016.pdf

2.   jaarrekening OV JDW 2015-2016.pdf

3.  jaarverslag OV JDW 2015-2016.pdf

4.  Notulen ALV 2 november 2015.pdf


CONTACT

U kunt vragen of opmerkingen zenden aan de secretaris van de oudervereniging.

Naam:
e-mail:
Vragen of opmerkingen