Medezeggenschapsraad (MR)

In deze raad zijn alle geledingen die met de school te maken hebben vertegenwoordigd. Leerlingen, personeel en ouders vormen de medezeggenschapsraad. De rector is aanwezig bij de vergaderingen als adviseur en vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. Onderwerpen zoals het schoolplan en het formatieplan worden behandeld. Maar ook de ideeën en vragen uit de leerlingenraad en de oudervereniging worden besproken. Het speciale van deze raad is, dat alle geledingen werkelijk met elkaar om de tafel zitten. In discussies over onderwerpen kan juist op deze plaats een breed gedragen beleid ontstaan. Indien nodig kunnen commissies worden ingesteld die zich met deelgebieden bezighouden en voor een goede voorbereiding van de onderwerpen zorgen. De data van de vergaderingen zijn vermeld in de jaarplanner.

De raad is te bereiken via mr@jdw.nl.

In het schooljaar 2017-2018 bestaat de MR uit de volgende leden:
• personeelsgeleding: dhr. J. van Raai (voorzitter), mw. K. Luteijn (secretaris), dhr. J.W. Koch en dhr M. van Houwelingen;
• oudergeleding: dhr. R. Verheul en dhr. G. Stevens;
• leerlingen: Floris Beerens en Sami Aslan.

U bent van harte welkom op de MR-vergaderingen. De vergaderingen zijn door ouders, leerlingen en personeel als toeschouwer te bezoeken. U kunt uw bezoek kenbaar maken bij de voorzitter of de secretaris. Dit schooljaar staan er verschillende MR-vergaderingen gepland. De notulen van de MR-vergaderingen worden gepubliceerd op deze website.

Jaarlijks wordt er door de MR een verslag gemaakt.

Hoe komt u in de MR?


Iedere betrokkene die geïnteresseerd is, kan zich aanmelden als kandidaat-lid voor de MR. Via een verkiezing die wordt georganiseerd kan men dan gekozen worden. De zittingsduur van de leden is 3 jaar voor ouders en personeel en 2 jaar voor leerlingen, daarna is men herkiesbaar.

Contact…


Als er zaken zijn waarvan u vindt dat die door de MR besproken zouden moeten worden, kunt u die natuurlijk melden. Dat kan op een aantal manieren:

• Een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de MR: mr@jdw.nl