Kwaliteitszorg

Opbrengstenkaart

De inspectie maakt van iedere school een opbrengstenkaart, waarin gegevens rondom de instroom, doorstroom, uitstroom en eindexamenresultaten zijn opgenomen. Zo wordt het mogelijk om verschillende scholen met eenzelfde onderwijsaanbod op een makkelijke manier met elkaar te vergelijken.

 Zie: www.onderwijsinspectie.nl


Enquête Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG)

Onze plannen en beleidsvoornemens worden mede ingegeven door gegevens uit onderzoek, publicaties en informatie van de andere 37 categorale gymnasia. Zo verschijnt er jaarlijks een enquête van het SHZG waarin wij onze school kunnen vergelijken met de andere zelfstandige gymnasia in Nederland.


 Vertrouwenspersonen

Kwaliteitszorg omvat ook het faciliteren van zowel interne – alsmede externe vertrouwenspersonen voor leerlingen en personeel.
Indien er bij leerlingen of personeel behoefte is aan het raadplegen van een vertrouwenspersoon dan kan men zich wenden tot één van deze personen.

In principe heeft de school vier interne vertrouwenspersonen. (contact gegevens kunt u vinden binnen de portalen)


Klachtenreglement

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website in één van de portalen.

Voor het indienen van een klacht is een klachtenwegwijzer opgesteld.

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”.
Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.